RIDER Szczecin individual airport transfer- regulamin indywidualnego przewozu osób.

 

Regulamin przewozu osób w firmie RIDER – Transport międzynarodowy i przewóz osób Artur i Patryk Masojć s.c.
Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami) i określa warunki obsługi podróżnych, oraz przewozu osób i bagażu.

Z uwagi na specyfikę działalności godziny wjazdów i przyjazdów mogą ulec zmianie, nie stanowią części umowy oraz nie są objęte gwarancją. Firma RIDER zwana dalej przewoźnikiem zobowiązuje się do przewozu pasażera w umówione miejsce. Przewoźnik deklaruje przewiezienie pasażera w ustalone miejsce
i nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w podróży, które mogą być spowodowane m.in.: - kontrolami policyjnymi, - kontrolami celnymi, - innymi czynnikami np. problemy techniczne, awaria pojazdu, utrudnienia w ruchu drogowym spowodowane np. korkami, kolizjami drogowymi, warunkami atmosferycznymi.

Postanowienie:

1. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania pasażera lub kontynuacji przewozu w sytuacji gdy pasażer: - przy wsiadaniu do pojazdu nie okaże kierowcy dowodu tożsamości ze zdjęciem (paszport, dowód osobisty) - okaże dowód tożsamości, w którym ujawnione są inne dane (imię i nazwisko) niż podane w rezerwacji; - zachowuje się w sposób uciążliwy lub zagrażający bezpieczeństwu pozostałych pasażerów i kierowcy, - nie przestrzega warunków regulaminu, - został zatrzymany przez służby celne, straż graniczną, policję lub inne uprawnione służby, - nie posiada ważnych oraz wymaganych dokumentów potwierdzających tożsamość niezbędnych do przekroczenia granicy, -zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pasażer znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

1.1 znajduje się on w stanie wskazującym na to, że jest on chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom.

2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za zatrzymanie pasażera przez służby graniczne.

3.Ze względów logistycznych w trakcie przewozu może zachodzić konieczność przesiadki na inny środek
transportu.

4. W przypadku przerwania jazdy na skutek awarii pojazdu, gdy nie ma możliwości kontynuowania jazdy, przewoźnik zobowiązuje się do zapewnienia innego środka transportu i dołoży wszelkich starań, aby kursy odbywały się zgodnie z ustaleniami.

5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie przejazdu z przyczyn od niego niezależnych takich jak : - zamknięcie granic, - klęsk, - warunki atmosferyczne i drogowe, - postoje na granicy.

6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane opóźnieniem przejazdu.

7. Ustalanie trasy odbywa się na bieżąco na podstawie rezerwacji składanych przez pasażerów.

8. Kierowca w dniu wyjazdu nie ma obowiązku telefonicznego informowania klienta o czasie dotarcia do ustalonego miejsca lub o godzinie wyjazdu.

Pasażer:

1. Pasażer przy składaniu rezerwacji ma obowiązek podać dokładny adres: kod pocztowy, miejscowość, ulicę, nr budynku, mieszkania - na który przewoźnik ma przewieźć lub odebrać pasażera.

2. Za podanie błędnego adresu przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.

3. Pasażer zobowiązany jest poprzez podanie kompletu danych do złożenia rezerwacji telefonicznie lub drogą elektroniczną. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie przyjęcia rezerwacji i potwierdzenia przez osobę upoważnioną – pracownika biura firmy przewozowej RIDER.

4. Pasażer ma prawo anulować rezerwację telefonicznie minimum jeden dzień przed planowanym wyjazdem. W okresie późniejszym anulowanie rezerwacji nie jest możliwe.

5. Pasażer zobowiązany jest oczekiwać pod ustalonym adresem w dniu wyjazdu o umówionej godzinie. Nie stawienie się pasażera w umówionym miejscu
i czasie oznacza rezygnację z przejazdu z winy pasażera. Z tego tytułu przewoźnik ma prawo zażądać od podróżującego pełnej zapłaty za przejazd. Płatność za przejazd, który nie odbył się pobierana będzie przelewem na konto bankowe firmy RIDER.

6. Pasażer przy wsiadaniu do pojazdu ma obowiązek okazać się kierowcy dowodem tożsamości ze zdjęciem (paszport, dowód osobisty) w celu zweryfikowania czy posiada on ważną rezerwację i jest uprawniony do przewozu.

7. Zabrania się: - spożywania w pojeździe alkoholu i środków odurzających; - palenia w pojeździe tytoniu i papierosów elektronicznych, wnoszenia do pojazdu rzeczy niebezpiecznych mogących wyrządzić szkodę na osobie lub mieniu, bądź których przewóz lub posiadanie jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

8. Podróżny jest obowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie.

9. Niezwłocznie po zajęciu miejsca w pojeździe pasażer ma obowiązek zapiąć pasy bezpieczeństwa, w innym wypadku jego podróż może się nie odbyć.

10. Podczas podróży pasażerowie zobligowani są do przestrzegania zaleceń kierowcy.

11. Pasażerowie odpowiadają za szkody wyrządzone Przewoźnikowi zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego.

12. Za samowolne oddalenie się pasażera od pojazdu przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.

13. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW, które obejmuje wyłącznie sytuacje jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu pasażera w pojeździe.

14. Jeśli przepisy kraju docelowego nie stanowią inaczej dzieci do 12 roku życia powinny podróżować z opiekunem. W przypadku podróżowania osoby niepełnoletniej konieczne jest posiadania przez małoletniego upoważnienia wyrażającego zgodę na przejazd podpisanego przez rodziców lub opiekuna prawnego oraz ważnych dokumentów potwierdzających tożsamość.

15. Przewóz dziecka odbywa się wyłącznie w foteliku do tego przeznaczonym lub z użyciem podwyższenia do przewozu dzieci. Dziecko powinno przebywać
w foteliku podczas całej podróży.
Bagaż:
 
1. Pasażerowie mają prawo zabrać ze sobą bagaże nie przekraczające łącznie 530L w aucie 5 os. i 950L w aucie 7 os. Bagaż przewożony jest w części bagażowej pojazdu. ( istnieje możliwość zwiększenia przestrzeni bagażowej kosztem przestrzeni pasażerskiej )

2. Pasażer zobowiązany jest zgłosić ilość i wielkość przewożonego bagażu podczas składania rezerwacji.

3. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu jeśli nie odpowiada on wielkości podanej podczas rezerwacji lub nie spełnia on wymogów określonych
w niniejszym regulaminie.

4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za zgubiony, zniszczony bagaż oraz za inne rzeczy pozostawione przez pasażerów w pojeździe. Jeśli pasażer poinformuje przewoźnika o pozostawieniu bagażu lub rzeczy osobistych, a kierowca potwierdzi ich pozostawienie w pojeździe, wówczas zostaną dostarczone do siedziby firmy i przechowywane będą przez okres maksymalnie 14 dni kalendarzowych. Po upływie 14 dni rzeczy pozostawione w pojeździe uznaje się
za porzucone.

5. Zabrania się przewozu bagażu i rzeczy które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie. Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia ma prawo sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.

6. Przewoźnik zezwala na transport zwierząt domowych, które muszą być przewożone w specjalnych klatkach lub transporterach do tego przeznaczonych. Zwierzę przewożone jest w części pojazdu dla pasażerów. Przy podróży trzeba posiadać dokument potwierdzający aktualne świadectwo szczepień lub zdrowia zwierzęcia. Przewóz zwierząt należy zgłosić podczas składania rezerwacji. Kierowca może odmówić przewozu, jeżeli stwierdzi że zwierzę może zagrażać bezpieczeństwu.

Oplata za przejazd:

1.Przewoźnik wystawia fakturę VAT, a chęć otrzymania faktury należy zgłosić do biura obsługi klienta RIDER lub w trakcie składania rezerwacji.

2. Przelew musi zostać zaksięgowany najpóźniej dzień przed wyjazdem pasażera. W przypadku braku zaksięgowania przelewu, należy przesłać potwierdzenie wykonania przelewu na pocztę elektroniczną przewoźnika: riderszczecin@gmail.com

Reklamacje

1. Wszystkie zgłoszenia związane z reklamacją dotyczącą przejazdu prosimy kierować
listownie na adres firmy: Kosynierów 14/4 70-786 Szczecin, lub drogą elektroniczną na adres riderszczecin@gmail.com
lub telefonicznie 733007340; 733007350

2. Przy zgłaszaniu reklamacji należy: - dokładne opisanie zaistniałej sytuacji, - wnoszone zastrzeżenia, - doznane szkody i związane z tym roszczenia.

3. Na rozpatrzenie reklamacji Przewoźnik ma 30 dni roboczych z zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania informacji dodatkowych. Pasażer akceptuje treść niniejszego regulaminu w momencie dokonania rezerwacji.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe
(Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmianami).